• Menu
 • Menu

Politica de privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant la legislació vigent, Raconets (d’ara endavant, “Lloc Web”) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, conforme al nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet, respectant en particular:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

Adreça: Carrer Terol, 11, àtic 1, 08012 Barcelona
Telèfon de contacte: 667184040
Email de contacte: Toniarius@gmail.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del RGPD i la LOPD-GDD, informem que les dades personals recaptades per Raconets mitjançant formularis s’incorporaran i seran tractades en els nostres arxius amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Raconets i l’Usuari o per al manteniment de la relació establerta en els formularis que ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre es requerirà el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: Les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: Les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades personals només seran mantingudes durant el temps necessari pels fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: El Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Raconets són únicament dades identificatives. No es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Raconets es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per Raconets amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari pels fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers. En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Raconets. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors.

Secret i seguretat de les dades personals

Raconets es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita, així com la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té els següents drets reconeguts pel RGPD i la LOPD-GDD, que pot exercir en qualsevol moment:

 • Dret d’accés: Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a Raconets s’estan tractant dades personals que li concerneixen o no, així com accedir a les seves dades personals emmagatzemades a Raconets.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar dades que resultin ser inexactes o incompletes, i garantir la certesa de la informació personal.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): Permet que les dades siguin suprimides i deixen de tractar-se per Raconets, llevat que existeixi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: En certes circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què únicament seran conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Els usuaris poden sol·licitar rebre les seves dades personals i transmetre-les a un altre responsable del tractament. Aquest dret s’aplica només a dades automatitzades i està subjecte a certes condicions.
 • Dret d’oposició: Els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb activitats de màrqueting directe, incloent l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: Els usuaris tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, els usuaris poden enviar una sol·licitud a Raconets a través de les dades de contacte proporcionades (adreça postal o correu electrònic). Aquesta sol·licitud ha d’incloure el nom i cognoms de l’usuari, petició en la qual es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que acrediti la seva identitat.

Modificacions en la política de privacitat

Raconets es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests casos, Raconets anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure enllaços a pàgines web de tercers, cadascun responsable de la seva pròpia política de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i accepti el tractament de les seves dades personals. Raconets es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb el seu propi criteri o per canvis legislatius, jurisprudencials o doctrinals.

L’última actualització d’aquesta política de privacitat va ser realitzada el 01/01/2024